Nyheder

Vedtægter Tankefuld Rideklub

§ 1. Navn og hjemsted

Navn: Tankefuld Rideklub

Fork: TFR

Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune.

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er: 

Klubben er en almennyttig forening, der har til formål at dyrke ridesporten og med udgangspunkt i fællesskab, frivillighed og passion for heste at fremme interessen for denne sportsgren samt oplære især ungdommen, uanset økonomiske, politiske, religiøse, etniske eller sociale relationer, i alt vedrørende hestens brug og pleje.§ 3. Medlemskab (Dansk Ride Forbund og Danmarks Idræts-Forbund)

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§ 4. Medlemmer

I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8 §9

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den dato kontingentet er modtaget af TFR.

Kvitteringen for betaling er medlemsbevis. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

§ 5. Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Klubben tegnes af formand, næstformand og kasserer. Formand og kasserer har adgang til klubbens bankkonti.


§ 6A. Karantæne/Udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

§ 6B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 6C.

I det af §5 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 7. Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes for 1/2 år ad gangen.

For alle medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

Imellem perioden 1/1-1/7 eller 1/7-1/1 så betaler man et helt medlemskab, og næste ordinære betaling finder sted enten 1/1 og 1/7.

 


§ 8. Bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Bestyrelse samt 2 suppleanter vælges på generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Juniorerne, der har taleret, vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges 3 medlemmer herunder formand og på ulige årstal vælges 2 medlemmerEndvidere vælges hvert år 2 suppleanter.

De mindst 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen samt de 2 suppleanter skal desuden have særlig tilknytning til stedet ved enten at være ejer af en opstaldet hest, eller være elev i rideskolen, eller være værge for en ejer af en opstaldet hest, eller være værge for mindst 1 elev fra rideskolen. Er ovenstående tilknytning ikke længere til stede, udtrædes straks af bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 § 7

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
§ 10. Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægtens § 11. Der bør ikke meddeles eneprokura.


§ 11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsen aflægger beretning.

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4 Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8 Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant.

10 Eventuelt.


§ 12. Lovændring

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
§ 13. Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


§ 14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til Svendborg Kommune ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15. Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdt generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål et eventuelt overskud, samt andre aktiver, skal tilfalde. 

Generalforsamlingen udpeger 2 personer til at forestå afviklingen. 

Vedtægterne er godkendt på ordinær generalforsamling d. xx.xx.2014. Ændret på de ordinære generalforsamlinger d. 22.02.201827.02.2019, 23.02.2022 og 21.02.2023
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer